Петък, 08 Декември 2023

English

XVI Среща на Европейска Невроендокринна Асоциация


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Европейска Невроендокринна Асоциация
 • Място на провеждане:
 • София хотел Балкан
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 10.09.2014
 • Крайна дата:
 • 13.09.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • ендокринология, неврология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.06.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://enea2014.com/program/scientific-program/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • http://enea2014.com/program/social-program/ - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • http://enea2014.com/registration/ - Чрез регистрационната форма за събитието се предлага регистрация на придружаващи лица - "Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 EFPIA HCP Code Член 9 – ал. 9.5 Етичен кодекс на ARPharM"

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.