Четвъртък, 21 Септември 2023

English

XIII Годишен международен форум на БОТА; Американски Симпозиум – Хирургия на лакътя


Последна актуализация: 11.07.2016

 • Организирано от:
 • Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
 • Място на провеждане:
 • хотел Маринела
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 29.09.2016
 • Крайна дата:
 • 02.10.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • ортопедия, травматология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 29.07.2016)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/default/files/bota_program.pdf; http://congress-bota2016.com/sites/default/files/aaos-bota_2016_program_agenda_0.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • http://congress-bota2016.com/bg/congresno-subitie/xiii-ti-nacionalen-kongres-na-blgarskata-ortopedichna-i-travmatologichna - В регистрационната форма е предвидена опция за участие в екскурзия - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Directive2001/83/CE Член 94 и 95/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • В събитието се предвижда присъствие на придружаващи лица - "Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 Directive 2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.5 Етичен кодекс на ARPharM

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.